Úvodní stránka - 100gastro.cz

Obchodní podmínky

 

Půjčovní řád:

§ 1

Nájemce musí být osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Při sepsání půjčovní smlouvy předloží nájemce platný doklad totožnosti z důvodů zápisu do smlouvy. U právnických osob budou údaje do smlouvy použity z Obchodního rejstříku.

§ 2

Pronajimatel předá nájemci zařízení po jeho předchozím přezkoušení a údržbě. Odpovídá rovněž za provádění revizí elektrických zařízení.

§ 3

Nájemce potvrzuje podpisem této smlouvy a po předložení dokladů a složení kauce, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez závad a kompletní. Dále, že byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými a bezpečnostními podmínkami provozu.

§ 4

Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté zařízení a vybavení používat pouze pro účely, pro které je zařízení určeno. Při provozování bude dodržovat předpisy BOZP a zařízení bude provozovat na vlastní zodpovědnost.

§ 5

Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy. V případě závady je povinen vrátit zařízení kompletní, včetně příslušenství, které převzal. Při porušení těchto zásad je pronajimatel oprávněn účtovat pokutu v rozsahu škody, kterou nájemce způsobil.

§ 6

Nájemce je povinen chránit zařízení před poškozením a ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo úmyslného poškození je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajimateli a v případě odcizení příslušnému oddělení POLICIE ČR. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení neodbornou obsluhou a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši. V případě odcizení nebo ztráty uhradí nájemce pořizovací hodnotu zařízení a nájemné do doby ohlášení škody pronajimateli. Veškeré právní náležitosti budou postoupeny a řešeny společností D.A.S (pojišťovna právní ochrany), jejíž jsme klienty.

§ 7

Nájemce je povinen vrátit zařízení po uplynutí doby nájmu a svým podpisem stvrzuje, tuto skutečnost. Pokud zařízení nebude vráceno v dohodnutém termínu a prodloužení smlouvy nebylo projednáno, uhradí nájemce přirážku ve výši 25% normálního nájemného za každý zpožděný započatý den.

§ 8

Nájemce zaplatí za pronajaté vybavení smluvní cenu a dohodnutou finanční jistinu danou ceníkem půjčovny a smlouvou.

§ 9

Pronajimatel má právo přístupu k pronajaté věci kdykoliv za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.

§ 10

Nájemce je povinen zařízení používat pouze na účely, ke kterému je zařízení vyrobeno.

 


 

Všeobecné obchodní podmínky:

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy upravující tyto obchodní podmínky občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a tyto podmínky akceptuje. Všechny přijaté objednávky jsou potvrzovány e-mailem na adresu, kterou kupující uvede do objednávky.

 

Prodávající

Společnost 100 GASTRO, jejíž majoritní vlastník je Petr Vlček, se sídlem Sokolovská 1315/69, 708 00 Ostrava – Poruba
(dále jen „prodávající")
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ostravy

Kontaktní údaje:
telefon +420 605 550 476
e-mail: petr.vlcek@100gastro.cz

číslo účtu: 670100-2204263178/6210 

bankovní spojení: mBank

Objednání zboží

Seznam zboží na stránkách www.100GASTRO.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky a nabídky.

Prodej je realizován na základě kupní smlouvy, která je závazným potvrzením objednávky. Za závazné potvrzení se považuje elektronické potvrzení (e-mailem) nebo potvrzení telefonické. Za potvrzení objednávky se nepovažuje potvrzení o přijetí objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží, příp. přepravy, způsob a termín doručení. K závaznosti tedy dostačuje elektronická komunikace se zaregistrovaným zákazníkem.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

 

Cena a platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.100GASTRO.cz jsou platné v okamžiku objednání.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Při objednávce většího množství zboží se doporučuje telefonická konzultace, kdy je možno v závislosti na množství a době pronajatého zboží individuálně dohodnout finální cenu.

 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo i její část v následujících případech:

  • zboží je již zapůjčeno jinému klientovi

Jestliže nastane tato situace, prodávající může objednávku zrušit a nabídnout kupujícímu produkt podobných parametrů. Prodávající si také vyhrazuje právo objednávku stornovat i v případe, že kupující vyplní nepravdivé nebo neúplné kontaktní údaje.

 

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout své služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Kupující souhlasí, že zejména na elektronické kontakty může prodávající zasílat propagaci své služby nevyžádá-li si kupující jakoukoli formou nezájem o tuto marketingovou aktivitu. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená manipulace s daty.